Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat, waarom, wanneer?

 • Wat bedoelen we met Berkum Energieneutraal?

  Berkum Energieneutraal betekent dat er in principe evenveel duurzame energie binnen de grenzen van de wijk wordt opgewekt als er wordt verbruikt in de wijk. Met andere woorden: al het energieverbruik van gebouwen (woningen, bedrijven, scholen, etc.) wordt binnen de grenzen van de wijk Berkum (inclusief Brinkhoek en Veldhoek) opgewekt met duurzame energiebronnen. En energie die niet wordt verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Daarom betekent dit in de eerste plaats het verminderen van ons energiegebruik, bijvoorbeeld door isolatie. De energievraag die overblijft wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Dat betekent dat er geen ruimte meer is voor fossiele brandstoffen zoals aardgas.

  Bij grootschalige opwekinstallaties van energie, denk bijvoorbeeld aan windmolens, moet ook gekeken worden naar de inpasbaarheid van die installaties in onderhavige bestemmingsplannen, het draagvlak en de financiële haalbaarheid. Als gevolg hiervan kan het zo zijn dat er in de toekomst grootschalige opwekinstallaties in de nabije omgeving van Berkum worden ontwikkeld.

 • Waarom energieneutraal worden?

  Om de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan (o.a. opwarming van de aarde en stijging van de zeespiegel) is in 2015 het wereldwijde Klimaatakkoord Parijs gesloten. Ook Nederland heeft dit akkoord ondertekend en moet zich aan deze afspraken houden. Dat houdt onder meer in dat in 2030 49% van de uitstoot van broeikasgassen moet zijn verminderd ten opzichte van de uitstoot in 1990. In 2050 is dit zelfs 95%. Broeikasgassen worden voornamelijk veroorzaakt door het verbruik van fossiele brandstoffen als bijvoorbeeld kolen, olie en aardgas.

 • Waarom aardgasvrij?

  Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 49% in 2030 en 95% in 2050 moet het verbruik van fossiele brandstoffen fors worden verminderd. Aardgas is een fossiele brandstof en draagt dus bij aan de uitstoot van broeikasgassen, veelal CO2-uitstoot genoemd. Daarom moet het verbruik van aardgas in snel tempo worden afgebouwd.

 • Waarom zou ik meedoen?

  Het aardgas gaat de komende jaren in Nederland vanuit klimaat-oogpunt stap voor stap en wijk voor wijk verdwijnen als energiebron. Leuk of niet, iedereen krijgt hier mee te maken: besparen aan de ene kant en andere kant antwoord geven op de vraag hoe een ieder zijn woning gaat verwarmen in de winter. Nu meedoen heeft voordelen, omdat in de wijk Berkum een heel projectteam aan de slag is om de wijk als collectief en u als bewoner van de wijk te helpen keuzes te maken. Daarnaast kijken zij naar financiële voordelen voor de Berkummer. Deze ondersteuning is tijdelijk, dus wanneer u nu niet mee doet, betekent dit dat u later zelf alles moet uitzoeken.

 • Organisatie

 • Waar is Berkum Energieneutraal mee bezig?

  Berkum Energieneutraal wil de wijken Berkum, Brinkhoek en Veldhoek energieneutraal maken. De strategie is om dat langs drie sporen te doen: het verduurzamen van woningen en gebouwen, het collectief opwekken van elektriciteit en de keuze voor een wijkenergiesysteem.

  • Het eerste spoor waarmee we starten is het verduurzamen van woningen en gebouwen. Hiermee kunnen we gemiddeld 30% energie besparen in Berkum en hoeven we dus minder energie op te wekken.
  • Het tweede spoor dat we hebben benoemd is het collectief opwekken van energie. Door op één of meer locaties grootschalig energie op te wekken, kunnen we gebruik maken van voldoende duurzame stroom.
  • Spoor 3 is de keuze voor het nieuwe wijkenergiesysteem: hoe gaan we onze huizen verwarmen zonder aardgas? Samen met de gemeente zijn we bezig om de verschillende mogelijkheden met elkaar te vergelijken en tot een keuze te komen.

  Meer over de drie sporen lees je hieronder.

 • Hoe is Berkum Energieneutraal georganiseerd?

  De organisatie van Berkum Energieneutraal (BEN) bestaat uit meerdere onderdelen:

  Stichting Duurzaam Berkum
  De stichting voert de regie om de wijk Berkum, inclusief Brinkhoek en Veldhoek, duurzaam te maken. Het doel ligt nu op energieneutraal en kan ook andere duurzame doelen omvatten. Het bestuur wordt gevormd door 5 bestuursleden, waarvan 2 namens de Wijkvereniging Berkum deelnemen, 1 namens VV Berkum en 2 onafhankelijk zijn.

  Coöperatie Berkum Energieneutraal
  Via de coöperatie kunnen Berkumers mede-eigenaar worden van projecten die we uit gaan voeren. Denk aan het gezamenlijk opwekken van energie middels een zonneveld of windmolen. De coöperatie is nu nog niet actief, daarom vormen twee bestuursleden van de stichting voorlopig het bestuur van de coöperatie.

  Projectgroep Berkum Energieneutraal
  De projectgroep is de schakel tussen de verschillende partijen en de uitvoering van projecten van Berkum Energieneutraal. In de projectgroep wordt de strategie van vertaald naar daadwerkelijke projecten. Denk bijvoorbeeld aan het huidige Project Verduurzamen, waarbij woningeigenaren met hun huis aan de slag gaan en ook in staat worden gesteld om kleine maatregelen aan hun woning te treffen. In de projectgroep zitten onder andere de gemeente Zwolle, Natuur en Milieu Overijssel, deltaWonen en contentmarketingbureau The Post. De projectgroep wordt aangestuurd door een onafhankelijk projectleider uit de wijk.

  Werkgroepen en vrijwilligers
  Er zijn een aantal werkgroepen actief op afzonderlijke onderwerpen. Denk aan Project Verduurzamen en de werkgroep voor de keuze van het Wijkenergiesysteem. Naast experts zijn ook vrijwilligers uit de wijk hierbij aangesloten.

  Ook zijn er vrijwilligers die helpen met specifieke acties. Bijvoorbeeld als contactpersoon voor een groepje deelnemers van het Project Verduurzamen, door te helpen met de administratie of mee te denken over een nieuwe actie.

  Klankbordgroep
  Er is een klankbordgroep met op dit moment ongeveer 15 wijkbewoners die meedenken over zowel het project als geheel als soms over een specifiek onderwerp. Zij zijn mede de voelsprieten van de wijk.

 • Kan ik helpen en bijdragen aan het project?

  Ja, graag! Dat kan over allerlei onderwerpen en op allerlei manieren. Meedenken of liever af en toe een klusje doen? Beide kan. Laat weten waar je aan denkt en mail ons via info@berkumenergieneutraal.nl

 • Hoe kan ik op de hoogte blijven van BEN?

  In iedere uitgave van de wijkblad De Berkumer vind je een update over het project. Verder staan er regelmatig nieuwsberichten op deze website en zijn we te volgen via Facebook. Ook kun je je abonneren op onze nieuwsbrief, via: https://www.berkumenergieneutraal.nl/contact/

 • Project Verduurzamen

 • Wat houdt Project Verduurzamen in?

  Met Project Verduurzamen staan we een eerste groep van 90 woningeigenaren bij om stap voor stap en met goede informatie hun huis te verduurzamen. Het gaat met name om grotere maatregelen waarmee je energie en uiteindelijk ook geld bespaart, zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, isolerend glas en zonnepanelen. Ook kleinere maatregelen, zoals het dichten van kieren en het vervangen van verouderde energie-slurpende apparaten, kunnen verschil maken. Deelnemers kiezen zelf of en waarmee ze aan de slag willen gaan.

  Hier vind je meer informatie! 

 • Wat kan ik verwachten als deelnemer?

  De woningeigenaren die zich voor 1 oktober hebben aangemeld, hebben allemaal een maatwerk energiescan ontvangen, uitgevoerd door de Gebouweninspectie Nederland, een onafhankelijk bedrijf.

  In de woningen is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor isolatie van de vloer, de schouw en het dak, de aanpassingen van enkel glas naar HR++ of Triple, het plaatsen van zonnepanelen, betere ventilatie en de plaatsing van warmtepompen.

  Met het rapport kan de woningeigenaar zelf aan de slag of kan men zich aansluiten bij BEN voor de collectieve uitvoering.

  Op grond van de 90 scanrapporten heeft BEN marktpartijen geselecteerd die de uitvoering gaan verzorgen. Zo zorgen we voor goede kwaliteit, een scherpe prijs, de juiste uitvoering in de tijd, en hoeft niet ieder dit voor zich uit te zoeken.

  Na de informatiesessie op 14 december 2020, waarin de geselecteerde marktpartijen hun aanbod presenteerden, zullen de marktpartijen (na gegeven toestemming) contact opnemen met de woningeigenaren om de woningspecifieke situatie te bespreken.

  Op grond van de persoonlijke offerte(n) kunnen de woningeigenaren opdracht verstrekken voor de uitvoering.In de periode van uitvoering kan de woningeigenaar natuurlijk ook bij ons terecht voor vragen en ondersteuning, bijvoorbeeld over subsidiemogelijkheden.

 • Kan ik nog meedoen aan dit project?

  Voor de eerste ronde kon je je aanmelden tot 1 oktober 2020. Je kunt je wel alvast aanmelden voor een tweede fase in dit project, die waarschijnlijk in het voorjaar 2021 gaat starten. Zie hier de meest actuele informatie.

 • Mag ik wel meedoen met het marktaanbod dat wordt uitgebracht, terwijl ik geen energiescan heb gedaan?

  Ja, dat kan. Stuur een e-mail naar verduurzamen@berkumenergieneutraal.nl!

 • Komt er een informatieavond voor de deelnemers?

  Ja, die is gehouden op 14 december. De uitzending is opgenomen en hier terug te zien.

 • Collectieve opwek van energie

 • Waarom collectieve opwek van energie?

  De doelstelling van Berkum Energieneutraal is om evenveel energie op te wekken als we gebruiken. Allereerst willen we natuurlijk energie besparen. Maar uit berekeningen weten we al dat er, ook als we fors op onze energie besparen, onvoldoende energie op de daken kan worden opgewekt voor ons eigen gebruik. Daarom moeten we ook collectief met één of meer zonnevelden of windmolens energie opwekken. Dat noemen we collectief opwekken.

 • Hoe ver zijn de plannen?

  Er zijn op dit moment nog geen concrete plannen om collectief energie op te wekken. Lees meer over de mogelijkheden en de status op deze pagina.

 • Kan ik meedoen?

  Zeker, je kunt meedenken over de mogelijkheden. Ook voor dit project zoeken we vrijwilligers. Meld je aan via info@berkumenergieneutraal.nl!

 • Wijkenergiesysteem

 • Wat houdt het wijkenergiesysteem in?

  Met het wijkenergiesysteem bedoelen we de warmteoplossing in de wijk ‘tot aan de voordeur’ die het aardgas gaat vervangen om onze woningen duurzaam te verwarmen en warm tapwater te maken. Lees meer op de pagina Wijkenergiesysteem.

 • Welke aardgasvrije warmteoplossingen zijn er voor Berkum?

  In Zwolle zijn verschillende oplossingen mogelijk: warmtenetten, elektrische oplossingen, alternatief gas of een mix van een aantal systemen.

  De overstap naar een aardgasvrij Berkum moet haalbaar en betaalbaar zijn. Uit de eerste verkenning lijken een warmtenet en/of een ‘hybride’ oplossing waarbij je gebruik maakt van zowel elektriciteit als duurzaam gas het meest kansrijk.

  Meer informatie hierover vind je in de Transitievisie warmte van de gemeente Zwolle (klik hier voor de publieksversie), en op deze website.

 • Komt er in Berkum, Brinkhoek en Veldhoek hetzelfde wijkenergiesysteem?

  Nee, dat hoeft niet. De wijken zijn erg verschillend in ligging en type gebouwen. Dit kan gevolgen hebben voor welk systeem het beste past.

 • Wordt de straat opengebroken?

  Dat zou kunnen. Als dat het geval is, word je daarover tijdig geïnformeerd.

 • Wanneer volgt er een beslissing?

  Het wijktransitieplan voor Berkum is begin 2019 afgerond. Dat is ons spoorboekje, waarin is afgesproken dat we samen met de gemeente verschillende wijkenergiesystemen met elkaar vergelijken. Dit onder meer door de kosten voor inwoners, bedrijven en de maatschappelijke kosten te berekenen. Dit willen we goed onderbouwen en hiervoor is nog wat uitzoekwerk voor nodig. De gemeente trekt dit onderdeel en BEN denkt actief mee. We verwachten in 2021 met de wijk over de uitkomsten in gesprek te gaan. Met de uitkomsten van deze gesprekken en de resultaten van het systeemvergelijk neemt de gemeenteraad van Zwolle de definitieve keuze.

 • Landelijke subsidie Aardgasvrije Wijken

 • Wat is het Programma Aardgasvrije Wijken?

  Het Programma Aardgasvrije Wijken is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken, Unie van Waterschappen, InterProvinciaal Overleg en Vereniging Nederlandse Gemeenten.

  Dit programma heeft als doel om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun proces om aardgasvrij te worden. Door in het hele land ‘proeftuinen’ in te richten, wordt kennis en ervaring opgedaan die nodig is om uiteindelijk heel Nederland aardgasvrij te maken. Het programma bestaat uit vier subsidierondes. De subsidie voor Berkum komt uit tweede ronde, waarin van de 71 wijken er 19 geselecteerd voor een subsidie.

 • Ik lees dat de subsidie helpt versnellen in Berkum. Betekent dit dat ik over een jaar van het aardgas moet?

  Nee, aardgas zal de komende jaren nog gewoon beschikbaar zijn. De gemeente en Berkum Energieneutraal werken de komende jaren samen met aan een verantwoorde manier om uiteindelijk te stoppen met aardgas. De eerste stap hierbij is het verduurzamen van de wijk. Want, energie besparen en isoleren is altijd goed. De subsidie is bestemd voor het isoleren van de gebouwen in de wijk om ‘aardgasvrij ready’ te worden. Zo verbruik je minder energie en kunnen we uitrekenen hoeveel energie we nodig hebben op het moment dat we wél stoppen met aardgas.

 • Wanneer moet ik dan wel van het aardgas af?

  Dat kunnen we nog niet precies zeggen. Berkum is één van de eerste wijken in de stad waar we het proces ingaan richting aardgasvrij. Maar voor het zover is, moet nog een heleboel worden uitgewerkt. De komende jaren is er nog gewoon aardgas in Berkum.

 • Wat gaat er precies met de subsidie voor Berkum gebeuren?

  We zijn erg blij dat ons plan geselecteerd is voor de proeftuin en moeten nog veel uitwerken. Daarom weten we dat nu nog niet. De gemeente, Berkum Energieneutraal en de wijk gaan samen bekijken hoe dat het beste uitgegeven kan worden. We willen hierover begin 2021 in gesprek met elkaar.

 • Moet alleen Berkum van het gas af?

  Nee. Het is de bedoeling dat in 2050 heel Nederland (en dus ook Zwolle) is overgestapt op een duurzaam energiesysteem.

 • Persoonlijk

 • Wat kan ik nu al doen om energie te besparen?

  Dat verschilt per huis. Van isolatie en zonnepanelen tot led-lampen en huishoudelijke apparaten.

  • Je kunt je aanmelden voor Project Verduurzamen. Daarbij helpen we je met het verduurzamen.
  • Er zijn binnen de gemeente Zwolle energieadviseurs die kunnen adviseren over energiebesparingsmogelijkheden vanuit uw woon- en leefsituatie. Kijk hiervoor bij het Energieloket van gemeente Zwolle.

 • Als ik een nieuwe cv ketel moet, kan ik dat nog doen?

  Hier is geen eenvoudig antwoord op te geven. Overleg voordat je een besluit neemt eens met het Energieloket van de gemeente Zwolle. Hier krijgt je advies over jouw persoonlijke situatie. Kijk op www.zwolle.nl/energieloket

 • Hoe word ik geïnformeerd?

  Op dit moment kunt u geïnformeerd worden door (online) bewonersavonden te bezoeken, de website van Berkum Energieneutraal, social media, onze nieuwsbrief en door het lezen van artikelen in de wijkkrant De Berkumer. Als u actiever betrokken wilt zijn kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep voor bewoners of meedoen in één van de werkgroepen.

  U kunt zich aanmelden via: info@berkumenergieneutraal.nl

 • Kan ik meehelpen?

  Heel graag! We zijn nog op zoek naar vrijwilligers en meedenkers. Je kunt meedoen in één van de werkgroepen, je aanmelden voor de klankbordgroep voor bewoners en/of zelf ideeën aandragen. Neem contact met ons op via: info@berkumenergienutraal.nl.

  Mogelijk heeft u een ander goed idee dat wat verder afstaat van de energietransitie en wel duurzaam is voor de wijk Berkum. Ook die kunt u aandragen of samen met wijkgenoten oppakken!

 • Wat betekent BEN voor mij als huurder?

  Als huurder kunt u uw stem laten gelden bij de informatieavonden. De mogelijke acties die voortkomen uit het besluit worden door deltaWonen uitgevoerd in overleg en afstemming met u. DeltaWonen heeft zitting in de werkgroep Berkum Energieneutraal en vertegenwoordigt daar haar huurders. Ook heeft zij contact met de andere woningbouwcorporatie SZW. Belangrijk onderwerp daarin zijn de woonlasten van onze huurders. Wanneer er een besluit genomen wordt door de werkgroepen, dan is dat een besluit dat ook gedragen wordt door deltaWonen.

 •  

  Op deze website maken we gebruik van cookies om u de beste surfervaring te geven. meer informatie

  De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies' om u de beste surfervaring te geven. Als u doorgaat met het gebruiken van deze website zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of als u klikt op "Accepteren", dan bent u akkoord met deze instellingen.

  Sluiten