Krijg je voor een Warmteboiler ook BEN subsidie?
Nee, de warmteboiler komt niet in aanmerking voor een BEN subsidie. Een warmtepomp wel.
Eerder al subsidie gehad vanuit BEN met eigen bijdrage?
Als je eerder vanuit BEN subsidie hebt gekregen voor bijvoorbeeld een adviestraject en je hebt daar een eigen bijdrage voor betaald aan BEN mag je deze eigen bijdrage niet alsnog opvoeren voor subsidie.
Mijn huis heeft iets specifieks (bijvoorbeeld, ik heb al maatregelen genomen, sauna, nieuwe gaskachel, geen vloerverwarming mogelijk). Hoe zorgen we dat de maatregelen aansluiten bij mijn situatie?
Uiteindelijk is ieder huis weer anders en uniek. Met advies op maat sluiten we zoveel mogelijk aan bij de situatie van uw huis, en uw financiële mogelijkheden. Voor maatregelen kijken we in eerste instantie naar min of meer standaard pakketten, waarbij u als bewoners zelf kiest of deze bij uw situatie passen.
Als ik een nieuwe cv ketel moet, kan ik dat nog doen?
Hier is geen eenvoudig antwoord op te geven. Overleg voordat je een besluit neemt eens met het Energieloket van de gemeente Zwolle. Hier krijgt je advies over jouw persoonlijke situatie. Kijk op www.zwolle.nl/energieloket
Berkum is een groene wijk, dat willen we behouden. Hoe wordt daarin voorzien?
We zetten in op behoud van de groene wijk in samenhang met verduurzaming van de wijk. Zonnepanelen in relatie tot schaduw van bomen is een lastig onderwerp. Bomen dragen bij aan een gezonde en klimaat adaptieve woonomgeving en verminderen de hoeveelheid CO2 maar houden ook zonlicht tegen waardoor er minder opbrengst is van zonnepanelen. Het beleid van de gemeente Zwolle is dat er geen bomen worden gekapt t.b.v. zonnepanelen. Om aan de totale energiebehoefte te kunnen voldoen wordt naast de panelen op daken vooral ook nagedacht over een zonnepanelenpark nabij de wijk. Dat compenseert het verlies op de minder goed liggende daken. Berkum zal een groene wijk blijven!
Wat kan ik nu al doen om energie te besparen?
Dat verschilt per huis. Van isolatie en zonnepanelen tot led-lampen en huishoudelijke apparaten.
  • Je kunt je aanmelden voor Project Verduurzamen. Daarbij helpen we je met het verduurzamen.
  • Er zijn binnen de gemeente Zwolle energieadviseurs die kunnen adviseren over energiebesparingsmogelijkheden vanuit uw woon- en leefsituatie. Kijk hiervoor bij het Energieloket van gemeente Zwolle.
Wat houdt Project Verduurzamen in?
Met Project Verduurzamen stimuleren wij het isoleren van huizen in Berkum. Het gaat met om maatregelen waarmee je energie en (uiteindelijk) ook geld bespaart, zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, isolerend glas en zonnepanelen. Ook kleinere maatregelen, zoals het dichten van kieren en het vervangen van verouderde energie-slurpende apparaten, kunnen verschil maken. Deelnemers kiezen zelf of en waarmee ze aan de slag willen gaan. Hier vind je meer informatie! 
Hoe kan ik op de hoogte blijven van BEN?
In iedere uitgave van de wijkblad De Berkumer vind je een update over het project. Verder staan er regelmatig nieuwsberichten op deze website en zijn we te volgen via Facebook. Ook kun je je abonneren op onze nieuwsbrief, klik hier
Wat kan ik nu al doen in huis om energie te besparen?
Dit verschilt per huis. Isolatie, led, huishoudelijke apparaten en advies op maat zijn nu al mogelijk. Er zijn binnen BEN energiecoaches die kunnen adviseren over energiebesparingsmogelijkheden vanuit uw woon- en leefsituatie. Kijk hiervoor op deze pagina.
Er zullen genoeg huishoudens zijn die ondanks subsidies de overstap naar een nieuw wijkenergiesysteem niet kunnen betalen. Wat wordt hiervoor gedaan?
Voor huishoudens met lage inkomens is er Warm Thuis. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor financiering, zie daarvoor ook Energiebespaarlening – Berkum Energieneutraal.
Hoe is Berkum Energieneutraal georganiseerd?
De organisatie van Berkum Energieneutraal (BEN) bestaat uit meerdere onderdelen: Stichting Duurzaam Berkum De stichting voert de regie om de wijk Berkum, inclusief Brinkhoek en Veldhoek, duurzaam te maken. Het doel ligt nu op energieneutraal en kan ook andere duurzame doelen omvatten. Het bestuur wordt gevormd door bestuursleden, waarvan 2 namens de Wijkvereniging Berkum deelnemen, 1 namens VV Berkum.. Coöperatie Berkum Energieneutraal Via de coöperatie kunnen Berkumers mede-eigenaar worden van projecten die we uit gaan voeren. Denk aan het gezamenlijk opwekken van energie middels een zonneveld of windmolen. De coöperatie is nu nog niet actief, daarom vormen de bestuursleden van de stichting voorlopig het bestuur van de coöperatie. Projectgroep Berkum Energieneutraal De projectgroep is de schakel tussen de verschillende partijen en de uitvoering van projecten van Berkum Energieneutraal. In de projectgroep wordt de strategie van vertaald naar daadwerkelijke projecten. Denk bijvoorbeeld aan het huidige Project Verduurzamen, waarbij woningeigenaren met hun huis aan de slag gaan en ook in staat worden gesteld om kleine maatregelen aan hun woning te treffen. In de projectgroep zitten naast BEN onder andere de gemeente Zwolle en de woningcorporaties zoals deltaWonen. De projectgroep wordt aangestuurd door een onafhankelijk projectleider. Werkgroepen en vrijwilligers Er zijn een aantal werkgroepen actief op afzonderlijke onderwerpen. Denk aan Project Verduurzamen en de werkgroep voor de keuze van het Wijkenergiesysteem. Naast experts zijn ook vrijwilligers uit de wijk hierbij aangesloten. Ook zijn er vrijwilligers die helpen met specifieke acties. Bijvoorbeeld als contactpersoon voor een groepje deelnemers van het Project Verduurzamen, door te helpen met de administratie of mee te denken over een nieuwe actie. Klankbordgroep Er is een klankbordgroep met op dit moment ongeveer 15 wijkbewoners die meedenken over zowel het project als geheel als soms over een specifiek onderwerp. Zij zijn mede de voelsprieten van de wijk.
Geldt de energietransitie Berkum alleen voor koopwoningen?
Nee, alle woningen en gebouwen (bedrijven, winkels, scholen, sprotaccommodaties, kerken, etc.) doen mee in de energietransitie van Berkum. De gebouweigenaar beslist over de te nemen maatregelen. De 400 sociale huurwoningen in Berkum zijn grotendeels in bezit van woningbouwcorporatie en praten mee via deltaWonen, die deelneemt als projectpartner. DeltaWonen heeft o.a de energieproeftuin Berkum ingericht om te kijken welk pakket aan maatregelen het slimst en meest effectief is om in te zetten voor verduurzaming van de bestaande huurwoningvoorraad. Anders ligt dat bij koopwoningen. Daar zijn de bewoners (veelal) de eigenaar en daar beslist de eigenaar dus zelf over wat er wel of niet gebeurt aan de woning.
Berkum heeft relatief veel inwoners op leeftijd. Hoe wordt hier in de aanpak op ingespeeld?
De maatregelen die worden aangeboden/geadviseerd worden zoveel mogelijk vanuit de bewonersbehoeftes (dus uw behoefte) samengesteld. Logischerwijs zal het projectteam kijken naar min of meer standaard pakketten van maatregelen waarin rekening gehouden wordt met de oudere bewoner. Je ziet bij andere wijkaanpakken in het land bijvoorbeeld dat er gezocht wordt naar totaaloplossingen waarbij woningen gelijktijdig levensloopbestendig worden gemaakt, dan wel dat de bewoners ontzorgd worden.
Wie beslist er over de maatregelen in mijn woning?
U beslist altijd zelf over de maatregelen in uw eigen woning en ook door wie u ze laat uitvoeren. De maatregelen die worden aangeboden/geadviseerd zijn afhankelijk van de technische en financiële mogelijkheden en worden zoveel mogelijk vanuit de bewonersbehoeftes (dus uw behoefte) samengesteld. Wanneer dat lukt, kunnen er mogelijk gezamenlijk afspraken worden gemaakt over kwaliteit, planning en prijs. En kan er gezamenlijk worden ingekocht of aanbesteed. Dat scheelt vaak in prijs. De keuze blijft echter aan u om hier wel of geen gebruik van te maken.
Komen er in de nabije toekomst ook warmtebatterijen beschikbaar?
Batterijen zijn een deel van de oplossing om elektriciteit en/of warmte die we opwekken te kunnen opslaan. Deze zijn nog in ontwikkeling en eigenlijk nog te duur. Ook is de opslagcapaciteit beperkt: u kunt enkele dagen overbruggen maar niet ’s zomers opladen om daar in de winter van te profiteren. Zodra er na doorontwikkeling goede betaalbare oplossingen zijn, zullen deze zeker meegenomen worden in het project Berkum Energieneutraal.
Ik heb al veel gedaan in het verduurzamen van mijn woning. Wanneer is het voldoende?
Voor het verduurzamen van uw woning is vanuit het Rijk de Standaard voor isolatie opgesteld. De  standaard voor woningisolatie geeft aan wanneer de woning goed genoeg is geïsoleerd om van het gas afgesloten te kunnen worden.
Waar kan ik het beste beginnen om mijn huis ‘aardgasvrij ready’ te maken?
Waar te beginnen om uw woning te verduurzamen is sterk afhankelijk van uw situatie. Tip: laat een energiecoach bij uw thuis komen om advies te geven.
Waarom nu al kiezen. De techniek gaat hard?
De effecten van de klimaatverandering merken we al. Daarom is het goed om nu te kiezen voor het alternatief voor aardgas. Zodat u daar mee aan de slag kunt. En het kan in stapjes. U kunt nu al starten met het isoleren van uw woning en bijvoorbeeld een warmtepomp nemen op het moment dat uw cv-ketel vervangen moet worden.
Ik wil liever geen (extra) hypotheek of kan/wil geen eigen investering doen. Wat zijn mijn opties?
Zonder kosten kan je geen huis verduurzamen. Met een stijgende kansen van gas en electra zijn investeringen echter sneller “terug verdiend” Het is voor iedereen anders en er zijn diverse regelingen om financieel te helpen. Meer informatie:
Wat bedoelen we met Berkum Energieneutraal?
Berkum Energieneutraal betekent dat er in principe evenveel duurzame energie binnen de grenzen van de wijk wordt opgewekt als er wordt verbruikt in de wijk. Met andere woorden: al het energieverbruik van gebouwen (woningen, bedrijven, scholen, etc.) wordt binnen de grenzen van de wijk Berkum (inclusief Brinkhoek en Veldhoek) opgewekt met duurzame energiebronnen. En energie die niet wordt verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Daarom betekent dit in de eerste plaats het verminderen van ons energiegebruik, bijvoorbeeld door isolatie. De energievraag die overblijft wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Dat betekent dat er geen ruimte meer is voor fossiele brandstoffen zoals aardgas. Bij grootschalige opwekinstallaties van energie, denk bijvoorbeeld aan windmolens, moet ook gekeken worden naar de inpasbaarheid van die installaties in onderhavige bestemmingsplannen, het draagvlak en de financiële haalbaarheid. Als gevolg hiervan kan het zo zijn dat er in de toekomst grootschalige opwekinstallaties in de nabije omgeving van Berkum worden ontwikkeld.
Waarom zou ik meedoen?
Het aardgas gaat de komende jaren in Nederland vanuit klimaat-oogpunt stap voor stap en wijk voor wijk verdwijnen als energiebron. Leuk of niet, iedereen krijgt hier mee te maken: besparen aan de ene kant en andere kant antwoord geven op de vraag hoe een ieder zijn woning gaat verwarmen in de winter. Nu meedoen heeft voordelen, omdat in de wijk Berkum een heel projectteam aan de slag is om de wijk als collectief en u als bewoner van de wijk te helpen keuzes te maken. Daarnaast kijken zij naar financiële voordelen voor de Berkummer. Deze ondersteuning is tijdelijk, dus wanneer u nu niet mee doet, betekent dit dat u later zelf alles moet uitzoeken.
Hoe werkt het salderen vanuit de zonnepanelen met het verbruik van de warmtepomp?
De huidige salderingsregeling houdt in dat de zonnestroom die een huishouden aan het net levert, wordt weggestreept tegen de stroom die op een ander moment van het net wordt afgenomen. De verwachting is dat deze regeling vanaf 2025 wordt afgebouwd. Hierdoor krijgen mensen minder geld voor hun teruggeleverde stroom. Warmtepompen verbruiken de meeste elektriciteit tijdens de koude periode wanneer de zon het minst schijnt. Bij het wegvallen van het salderen zal dit een hogere energierekening betekenen. Een warmtepomp kun je programmeren om alleen warm water te maken als er veel eigen zonnestroom is om daarmee toch maximaal rendement uit je zonnepanelen te halen. zie ook salderen 2025
Wanneer wordt het elektriciteitsnet verzwaard ivm zonnepanelen
Het verzwaren van het elektriciteitsnet is een onderdeel  van het warmteplan. Afhankelijk van het uit te werken scenario kan het warmteplan eind 2024 gereed zijn en dan weten we wanneer de werkzaamheden aan bijvoorbeeld het elektriciteitsnet plaatsvinden.
Waarom wordt de zonneboiler niet genoemd in de stukken?
Een zonneboiler zorgt voor warm tapwater met energie van de zon. In de zomer levert je zonneboiler bijna al je warme kraanwater. In de winter lukt dit niet en zorgt bijvoorbeeld de warmtepomp voor warm water. Een zonneboiler is een uitstekende manier om het energieverbruik te verminderen. Het is in verhouding een wat duurdere maatregel.
Ik mis de elektrische vloerverwarming?
De elektrische vloerverwarming heeft een hoger energieverbruik dan het verwarmen met een warmtepomp en het is minder geschikt voor het verwarmen van grote ruimtes.
Kun je meerdere energiesystemen combineren als je woning dit toelaat?
Afhankelijk van het soort woning kan je meerdere systemen combineren. Je hoeft niet per sé te kiezen. Bij een all electric en een warmtenet oplossing is er geen mogelijkheid voor duurzaam gas.
Welke isolatiemaatregelen zijn nodig per type duurzame oplossing?
Verschillende woningen vragen elk een eigen aanpak wat betreft de isolatie. Meestal komen de maatregelen neer op een combinatie van isolerend glas, spouwmuurisolatie, dakisolatie en/of vloerisolatie. Er is door het rijk een norm voor het isoleren ontwikkeld: de zogenoemde Standaard. Op het energielabel van een woning is te zien of een woning voldoet aan de Standaard en daarmee klaar is voor een overstap naar een duurzame warmtevoorziening op lage temperatuur.
Is zonnepanelen in combinatie met een warmtenet wel slim?
Het is slim om het aantal zonnepanelen af te stemmen op je (verwachte) elektriciteitsverbruik. Met een aansluiting op een warmtenet zal je elektriciteitsverbruik lager zijn dan met een warmtepomp.
Is het al slim om nu gebruik te maken van thuisbatterijen?
: Met een thuisbatterij kan je stroom opslaan om op een later moment te gebruiken. Dan heb je op dat moment dus geen stroom nodig van je energieleverancier. Klinkt goed! Op dit moment is er nog de salderingsregeling voor zonnepanelen waardoor het financieel niet interessant is. Dat kan veranderen als in 2025 de salderingsregeling wordt afgebouwd. Daarnaast is er veel discussie of een batterij wel de beste oplossing voor het milieu is. Hij wordt nu gemaakt van metalen als lithium, koper en nikkel. En duurzamere varianten zoals een zeezoutbatterij zijn nog in ontwikkeling. Daarnaast is het goed om te beseffen dat je een thuisbatterij gebruikt om de stroom over een dag of paar dagen op te slaan, niet voor het opslaan van opgewekte energie in de zomer en dan gebruiken in de winter. Voor meer info: Alles over thuisbatterijen | ANWB of Thuisbatterij: zonne-energie opslaan | Milieu Centraal.
Hoe word ik gecompenseerd voor de kosten van het isoleren van mijn huis?
Een deel van de kosten komen terug doordat u minder energie verbruikt en dus een lagere energierekening krijgt. Een deel van de kosten kunt u via subsidies terugvragen.
Wat zijn de kosten voor de bewoner om je huis te verduurzamen en de overstap van aardgas naar een duurzaam alternatief?
Dat is afhankelijk van meerdere factoren: wat voor type woning je hebt, wat jouw energieverbruik maandelijks is, hoe oud je huis is, et cetera. Ook heeft het te maken met welk energiesysteem er toegepast gaat worden in de wijk. Door het laten maken van een energiescan van je woning worden de kosten per situatie inzichtelijker. Kijk ook op https://www.verbeterjehuis.nl/ Daar ontdek je met welke verbeteringen je je huis comfortabeler, energiezuiniger en duurzamer kan maken. Je ziet ook meteen wat het jou kost en oplevert.
Kun je ook verduurzamingsmaatregelen afnemen bij bedrijven die niet zijn aangesloten bij Berkum Energieneutraal?
Dat kan. Een deel van de eerste ronde bewoners heeft gekozen voor een ander bedrijf.

©  Berkum Energieneutraal